har.monic, teksty z października 2017 roku

25 tekstów z paździer­ni­ka 2017 ro­ku – auto­rem jest har.mo­nic.

zgaszony

czy­tałam niebo
i trójwy­miaro­we chmury

oczy człowieka 

wiersz • 30 października 2017, 21:44

auto strata?

chmur­ne niebo

wyświet­liło jednak

prze­rywaną tęczę


*in­sp. podróż autostradą 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 października 2017, 20:04

Mądrości nie znaj­dziesz na górze, to raczej podziem­na rzeka. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 października 2017, 10:53

Biegu rze­ki nie zmienisz, ani składu wo­dy, możesz tyl­ko za­nurzyć się, al­bo stanąć na brzegu. 

aforyzm • 28 października 2017, 21:56

zmierzchem

co chwilę pada
rze­ka moc­no wezbrała

w moich alejkach
żywe­go ducha 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 października 2017, 19:00

flaszka judaszka

za­kochał sie osioł
przez siatkę

mu­siał się po­tem popisywać
pod płotem

obiema le­wymi rękami 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 27 października 2017, 18:39

medium

dro(a)bina
fantazji

*dedykowane 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 27 października 2017, 18:37

pole do podpisu

ludzie cza­sem częstują
tyl­ko jed­nym kawałkiem
naj­bar­dziej głodnym 

wiersz • 27 października 2017, 13:06

Po­goda ducha nie płacze, cza­sem duma. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 października 2017, 01:20

Ot­wierają nas ho­ryzon­ty, które przy­ciągają do oporu. 

aforyzm • 25 października 2017, 21:04
har.monic

Zobaczyć świat w ziarenku piasku, Niebiosa w jednym kwiecie z lasu. W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, W godzinie – nieskończoność czasu. [William Blake]

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 listopada 2017, 21:20róż li­la sko­men­to­wał tek­st sza las

13 listopada 2017, 17:04har.monic wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2017, 17:03har.monic wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

13 listopada 2017, 00:41Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st obiad da nie 

12 listopada 2017, 15:34har.monic sko­men­to­wał tek­st Antaradan

11 listopada 2017, 17:39har.monic sko­men­to­wał tek­st Tylko najgłębsza in­tros­pek­cja we [...]

10 listopada 2017, 20:06har.monic sko­men­to­wał tek­st prince dens

10 listopada 2017, 20:01har.monic do­dał no­wy tek­st al-ejki

10 listopada 2017, 19:16Irracja sko­men­to­wał tek­st prince dens

10 listopada 2017, 17:50har.monic sko­men­to­wał tek­st prince dens